Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

En ny energimärkning Ds 2010:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I departementspromemorian lämnas förslag till en ny lag om märkning av energirelaterade produkter. Lagen syftar till att genomföra det reviderade energimärkningsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser) som antogs den 19 maj 2010. Lagen föreslås tillämpas för energirelaterade produkter som omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU.

Direktivets syfte är att göra det möjligt för slutanvändare av energirelaterade produkter att välja de mest effektiva produkterna, främst vad avser energieffektivitet men även beträffande användning av andra väsentliga resurser. Lagen föreslås även tillämpas för tillsynen av att föreskrifterna i däckmärkningsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar) följs. Däckmärkningsförordningen syftar till att underlätta slutanvändarnas val av energieffektiva däck genom krav på obligatorisk märkning som ska tillämpas fr.o.m. den 1 november 2012.

Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater föreslås samtidigt att upphöra att gälla från och med den 21 juli 2011. Lagen ska dock fortsatt tillämpas beträffande produkter som omfattas av föreskrifter vilka har meddelats med stöd av den upphävda lagen.

I departementspromemorian föreslås också att lagen (2008:112) om ekodesign (ekodesignlagen) tillämpningsområde utvidgas till att, utöver energianvändande produkter, även omfatta energirelaterade produkter. Vissa mindre terminologiska förändringar föreslås också i ekodesignlagen. Ändringarna görs för att genomföra det reviderade ekodesign direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (omarbetning).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)