Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

En översyn av regelverket för sprutor och kanyler Ds 2010:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att nuvarande regelverk om injektionssprutor och kanyler ersätts av ett nytt mot bakgrund av synpunkter från EU-kommissionen. Det innebär bl.a. att nuvarande krav på tillstånd och avgifter vid införsel av sprutor och kanyler tas bort. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får enligt förslaget meddela föreskrifter om yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen. Den som bedriver handel med dessa produkter ska se till att försäljning inte sker, då det finns en misstanke om att produkterna kan komma till användning vid narkotikamissbruk. Försäljning till den som inte har fyllt 20 år får endast ske om denne kan styrka att produkterna behövs för ett medicinskt ändamål. Den som bedriver eller avser att bedriva handel med sprutor och kanyler ska dessutom göra en anmälan till Läkemedelsverket. Även väsentliga förändringar av verksamheten ska anmälas. Kravet på anmälan gäller inte den som får bedriva sådan handel med läkemedel som avses i 4 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Det nya regelverket föreslås träda ikraft 1 juli 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition