Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sekretess för finansiella företag Ds 2011:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att stärka allmänhetens och försäkringskundernas förtroende för försäkringsföretagen föreslås att det införs en generell regel om tystnadsplikt för dessa företag. För att uppnå en enhetlig reglering föreslås dessutom ändringar i de nu gällande reglerna om tystnadsplikt som finns på bank- och värdepappersmarknadsområdet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition