Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Investeringssparkonto, tilläggspromemoria

Publicerad

Ladda ner:

Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto och förändrad beskattning av kapitalförsäkring. I promemorian föreslås bl.a. att en ny schablonbeskattad sparform, investeringssparkonto, införs.

Flera remissinstanserna har haft synpunkter på något eller båda av följande förslag som den remitterade promemorian innehåller:

  • Finansiella instrument som bara handlas på en handelsplattform ska inte få förvaras på ett investeringssparkonto.
  • Om kontoinnehavaren eller investeringsföretaget handlar i strid med bestämmelserna i den föreslagna lagen om investeringssparkonto, eller inte handlar på ett sätt som föreskrivs i denna lag, upphör kontot att vara ett investeringssparkonto.

Med anledning av de synpunkter som har framförts av remissinstanserna beträffande dessa frågor lämnas i denna promemoria kompletterande förslag.

Utöver de förslag som initierats av remissinstanserna lämnas i promemorian också förslag som innebär att räntan på kontanta medel som förvaras på ett investeringssparkonto i vissa fall ska beskattas konventionellt.