Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian redovisas en EU-rättslig bedömning som gjorts i Finansdepartementet under beredningen av Solvens II-utredningens betänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68). Den bedömning som görs är att tjänstepensionsdirektivet är subsidiärt i förhållande till Solvens II-direktivet. Innebörden av bedömningen är att endast de företag som inte omfattas av Solvens II-direktivet kan omfattas av tjänstepensionsdirektivet. I betänkandet gjordes en annan bedömning, nämligen att Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet är två alternativa och delvis överlappande regleringar som båda kan anses omfatta företag som tillhandahåller tjänstepensionsförsäkringar.

Bedömningen som redovisas i promemorian påverkar genomförandet av Solvens II-direktivet i svensk rätt. Den särskilda rörelsereglering för tjänstepensionsföretag som Solvens II-utredningen föreslagit och som innebär att enskilda företag ges möjlighet att välja mellan att verka enligt en reglering baserad på Solvens II-direktivet och en reglering baserad på tjänstepensionsdirektivet kan inte införas. Frågorna om regleringen av livförsäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet måste därför övervägas på nytt. Särskilt gäller detta frågorna om användandet av den s.k. optionen i tjänstepensionsdirektivet och de övergångsregler för tjänstepensionsverksamhet som föreslagits inom ramen för förhandlingarna om det s.k. Omnibus II-direktivet.

För understödsföreningarna – bl.a. tjänstepensionskassorna, dvs. understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet – föreslås i denna promemoria att den äldre regleringen ska behållas till utgången av 2017. Den äldre regleringen är baserad på tjänstepensionsdirektivet. Syftet med förslaget är att tjänstepensionskassorna inte ska tvingas in en reglering baserad på Solvens II-direktivet innan det kan prövas hur Sverige ska genomföra tjänstepensionsdirektivet efter den förestående översynen av detta direktiv. Europeiska kommissionen förväntas presentera ett förslag till reviderat tjänstepensionsdirektiv mot slutet av 2012.

I promemorian föreslås av angivna skäl en ändring i lagen om införande av försäkringsrörelselagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition