Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan Ds 2012:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan. Författningsändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2013.