Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Investeraravdrag

Publicerad

Ladda ner:

I budgetpropositionen för 2013 aviserade regeringen att det bör införas ett investeraravdrag för att stimulera investeringar i mindre företag och därigenom öka de mindre företagens tillgång till kapital. I promemorian lämnas därför ett förslag till investeraravdrag i enlighet med vad som aviserats. Förslaget innebär att fysiska personer och dödsbon som förvärvar andelar i ett mindre företag i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av anskaffningsutgiften för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdrag ges dock med högst 650 000 kronor per person och år. För att kunna göra ett maximalt avdrag krävs då en investering om 1 300 000 kronor. Investerarnas sammanlagda tillskott får för ett och samma företag uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.

Investeraravdraget utgör ett statligt stöd som måste notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras. Detta får till följd att förslaget bedöms kunna träda i kraft tidigast den 1 september 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)