Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län Ds 2013:13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Norrbottens läns landsting har den 3 maj 2012 lämnat en ansökan till regeringen om att från och med 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Västernorrlands läns landsting har den 20 december 2012 lämnat en ansökan till regeringen om att landstinget i Västernorrlands län från och med 2015 får överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

I denna promemoria föreslås ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som medför att lagen även omfattar Norrbottens län och Västernorrlands län. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition