Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås vissa ändringar av den s.k. fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag i syfte att förbättra dess funktion. Bland annat föreslås ett ökat uppgiftslämnande i samband med att utförare begär utbetalning från Skatteverket.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)