Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter Ds 2014:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag om tydligare beredning av myndighetsföreskrifter. Statliga myndigheter beslutar om föreskrifter och allmänna råd som i vissa fall kan få stora ekonomiska effekter, exempelvis genom att nya krav ställs på staten, kommuner och landsting. Mot denna bakgrund finns ett behov av att regeringen får en ökad kontroll över sådana föreskrifter.

För att processen för statliga myndigheters föreskrifter ska bli tydligare föreslås vidare några förändringar i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Förordningen anger vilka aspekter som statliga myndigheter ska utreda innan de beslutar om föreskrifter. Avsikten med förslagen är att förbättra de underlag myndigheterna har för att fatta beslut om föreskrifter som har effekter för kommuner och landsting.

Förslagen i promemorian innebär att myndigheterna ska redovisa hur de bedömer att föreskrifterna påverkar det kommunala självstyret. Om föreskrifterna väntas medföra effekter på kostnader och intäkter för kommuner och landsting, ska även detta redovisas i konsekvensutredningen. Slutligen föreslås att de bemyndiganden som myndighetens föreskrifter grundar sig på, ska redovisas i konsekvensutredningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...