Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2016 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet.

I promemorian föreslås att beskattningen av sparande på investeringssparkonto respektive i kapitalförsäkring höjs. Vid beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten respektive skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2016, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

I promemorian behandlas även en ändring av reglerna om investeraravdrag. Ändringen är en anpassning till Europeiska kommissionens (kommissionen) nya riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar och innebär att investeraravdrag inte får göras om den skattskyldige eller någon närstående till honom under något av de två beskattningsåren närmast före det år förvärvet av andelar sker (förvärvsåret) eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern. Förslagen föranleder ändringar i inkomstskattelagen, förkortad IL, och lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, förkortad AvpL. I IL föreslås dessutom en lagteknisk ändring i fråga om skattskyldigheten för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a § IL.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition