Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nya regler för AP-fonderna Ds 2015:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Onsdagen den 17 juni ställde sig Pensionsgruppen bakom den departementspromemoria Nya regler för AP-fonderna, som Finansdepartementet har tagit fram. Promemorian bygger på den överenskommelse om AP-fondernas framtida organisation och  placeringsregler som partierna bakom pensionsöverenskommelsen enades om den 12 mars 2014.

Förslagen i korthet

Nya regler för placering av buffertkapital

De tidigare reglerna med kvantitativa begränsningar har blivit omoderna och föreslås ersättas med en s.k. aktsamhetsprincip. Vissa kvantitativa begränsningar som gäller ägandet i det svenska näringslivet och möjligheten att placera i onoterade tillgångar föreslås kvarstå. AP-fondernas möjligheter att placera i onoterade tillgångar utökas dock betydligt i förslaget.

Skärpta krav på hållbarhet

AP-fonderna har kommit långt i arbetet med hållbarhet. Nu förslås  ytterligare skärpningar av kraven på att AP-fonderna ska arbeta föredömligt med ansvarsfulla investeringar och som ansvarsfulla ägare. De ska även fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på aktsamhetsprincipen.

Fem buffertfonder blir tre

De nuvarande fem buffertfonderna, Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, minskas till tre. Myndigheterna ska heta Första–Tredje AP-fondsmyndigheterna och förvalta varsin AP-fond. Andra AP-fondsmyndigheten ska enligt förslaget placeras i Göteborg, och till denna ska nuvarande Sjätte AP-fonden överföras. Vilken av de tre nuvarande Stockholmsbaserade AP-fonderna som ska avvecklas ska utredas när förslaget har resulterat i en lagrådsremiss.

Ny nämndmyndighet etableras

En ny huvudman, i form av en nämndmyndighet kallad AP-fondsnämnden, ska etableras. AP-fondsnämnden kommer att ha som uppgift att fastställa ett gemensamt avkastningmål för förvaltningen av buffertkapitalet och en referensportfölj utifrån vilken förvaltningen av buffertkapitalet ska utvärderas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition