Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2016 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering och, i förekommande fall, lagrådsgranskning. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2016, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Regeringen har den 25 juni 2015 beslutat lagrådsremissen Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016. I lagrådsremissen föreslås bl.a. ändringar av beskattningen av vissa drivmedel som ska träda i kraft den 1 januari 2016. I syfte att möjliggöra finansiering av angelägna reformer föreslås i denna promemoria ytterligare höjningar av energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle, utöver vad som föreslås i lagrådsremissen.

Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi och föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition