Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås ändringar i lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Ändringarna avser de s.k. matchningsreglerna som ställer krav på utgivaren av säkerställda obligationer att ha en säkerhetsmassa som svarar mot värdet av de utgivna obligationerna. Förslaget innebär att säkerhetsmassan ska uppgå till minst 102 procent av värdet på de fordringar som kan göras gällande mot utgivaren på grund av obligationerna. Enligt gällande rätt ska säkerhetsmassan uppgå till mer än 100 procent.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)