Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Ladda ner:

Förslaget i promemorian är föranlett av den unionsrättsliga definition av
fastighetsbegreppet som träder i kraft den 1 januari 2017 genom ändringar i rådets genomförandeförordning om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG (tillämpningsförordningen). Syftet med ändringarna i tillämpningsförordningen är att uppnå en enhetlig tillämpning av de gemensamma mervärdesskattereglerna på fastighetsområdet och på så vis förenkla mervärdesskattehanteringen.

Förslaget i promemorian innebär att det införs en ny definition av begreppet fastighet i mervärdesskattelagen. Förslaget innebär också att begreppet verksamhetstillbehör i mervärdesskattelagen slopas. Som en följd föreslås även ändringar i reglerna om undantag och skatteplikt på fastighetsområdet och om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Dessutom föreslås en ändring i reglerna om jämkning av avdrag för ingående skatt hänförlig till investeringsvaror. Slutligen föreslås en ytterligare anpassning på fastighetsområdet till
mervärdesskattedirektivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse

Genvägar