Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet. Arbetsgruppen har haft i uppgift att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid med bibehållen sjukersättning och att ta fram vissa förslag som ger bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete. Promemorian innehåller förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken.

Ladda ner:

De huvudsakliga förslagen är följande:

  • En person som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst ett år kan ansöka till Försäkringskassan om att få behålla aktivitetsersättningen under högst sex månader medan hon eller han prövar att studera.
  • En person som prövar att arbeta med vilande sjukersättning ska kunna få ett belopp motsvarande 25 procent av den vilande sjukersättningen under hela vilandeperioden om 24 månader, i stället för som nu 12 månader.
  • Åldersgränsen för när hel sjukersättning tidigast kan beviljas sänks från 30 till 19 år. Det gäller bara hel ersättning och när personen sannolikt aldrig någonsin kommer att kunna arbeta till någon del.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

    Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet. Arbetsgruppen har haft i uppgift att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid med bibehållen sjukersättning och att ta fram vissa förslag som ger bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete. Promemorian innehåller förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition