Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det införs golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Det föreslås även att det införs ett golv för jämförelseräntan vid ränteförmån och skatteunderlaget för avkastningsskatt på pensionsmedel. Syftet med att införa golv är att förhindra att vissa bestämmelser i skattelagstiftningen får oavsedda effekter om statslåneräntan skulle bli noll eller negativ. Statslåneräntan var 0,9 procent den 30 november 2014 och 0,65 procent den 30 november 2015. Årsgenomsnittet var 1,62 procent 2014 och 0,58 procent 2015.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och
tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den
31 december 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)