Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Handlingsplan för jämställda pensioner

Publicerad

Pensionerna speglar inkomsterna under livet. För även om Sverige internationellt sett är ett relativt jämställt land så har kvinnor fortfarande lägre löner, de arbetar i högre utsträckning deltid, har högre sjukfrånvaro och tar större ansvar för familjen. Det gör att kvinnor får en lägre inkomst under livet, vilket också syns i pensionskuvertet. Mot bakgrund av de skillnader som finns mellan mäns och kvinnors pensioner bestämde Pensionsgruppen (S, MP, M, C, L och KD) i maj 2015 att en särskild granskning skulle göras av pensionerna ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ladda ner:

I ett första steg har en analys gjorts av pensionsgapet ur nio olika perspektiv. Den analysen presenterades i rapporten Jämställda pensioner (Ds 2016:19) i juni 2016. Skrivelsen har därefter skickats ut för synpunkter till ett antal instanser och ett relativt stort antal synpunkter har också kommit in. Utifrån den analys som har gjorts och de synpunkter som lämnats har Pensionsgruppen bestämt en handlingsplan för det fortsatta arbetet: Handlingsplan för jämställda pensioner.