Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En ny lag om försäkringsdistribution Ds 2017:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I Sverige finns regleringen om distribution av försäkring i första hand i lagen om försäkringsförmedling. Tillämpningsområdet för lagen är i huvudsak försäkringsförmedlares förmedling av försäkringsavtal. Lagen genomför EU-direktiv om försäkringsförmedling i svensk rätt.
Med anledning av genomförandet i svensk rätt av EU-direktiv om försäkringsdistribution lämnas i promemorian förslag till en ny lag om försäkringsdistribution, som ersätter lagen om försäkringsförmedling. Den föreslagna lagen innehåller näringsrättsliga och civilrättsliga regler som är tillämpliga på försäkringsdistributörers försäkringsdistribution, dvs. varje försäkringsförmedlare, försäkringsförmedlare som bedriver förmedling som sidoverksamhet, eller försäkringsföretag när de distribuerar försäkringar.

Det nya försäkringsdistributionsdirektivet är ett s.k. minimiharmoniseringsdirektiv som medger att medlemsstaterna inför krav som går utöver direktivets. I promemorian lämnas förslag på krav utöver direktivets som motiveras utifrån specifika problem och behov på den svenska marknaden. Därtill lämnas förslag till följdändringar i andra lagar och vissa övergångsregler.

Genomförandet i svensk rätt av försäkringsdistributionsdirektivet är försenat
Lagstiftningsarbetet med anledning av försäkringsdistributionsdirektivet är försenat. Orsaken är framförallt att arbetet med att genomföra direktivet i svensk lagstiftning har kompletterats med analys och lagförslag avseende ytterligare reglering som syftar till att möta behov på den svenska marknaden som inte tas om hand fullt ut av direktivets bestämmelser. De nationella behoven rör bl.a. ett klargörande i en komplex fråga om gränsdragning mellan två EU-direktiv (IDD och MiFID II), förbättrade villkor för Finansinspektionen att kunna bedriva en effektiv tillsyn och att uppnå en mer likartad reglering i de olika regelverk som gäller vid finansiell rådgivning. Därtill finns förslag till ny reglering som ger förutsättningar för rådgivning om försäkring som är helt fri från intressekonflikter.

Företrädare för försäkrings- och försäkringsförmedlarmarknaden har lämnat omfattande synpunkter på lagförslagen som tar tid att analysera och bemöta inom ramen för pågående arbete med en lagrådsremiss. Arbetet bedrivs i nuläget med sikte på att en lagrådsremiss ska beslutas under tidig vår 2018 och att en proposition ska kunna överlämnas till riksdagen i vår. Med den förevarande tidsplanen innebär det att lagstiftningen kommer att kunna träda i kraft i juli 2018

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Genvägar