Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Vinterdäckskrav för tunga vägfordon N2017/06234/MRT

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till ändring i 4 kap. 18 a § trafikförordningen (1998:1276). I dag finns endast krav på att tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton vid färd på väg ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar den 1 december–31 mars när vinterväglag råder. I promemorian föreslås att samtliga hjul inklusive hjul på eventuella släp ska ha vinterdäck under perioden den 1 december–31 mars när vinterväglag råder.

Ladda ner:

Dessa regler gäller redan för personbilar och andra lätta fordon.
Vidare föreslås en redaktionell ändring i bestämmelserna om bemyndiganden m.m.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Genvägar