Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Ds 2017:59

Publicerad

Försäkringskassan har haft i uppdrag att föreslå ändringar av reglerna för barnbidraget, föräldrapenningen och tillfällig föräldrapenning samt bostadsbidraget.

Ladda ner:

Inom föräldraförsäkringen föreslås att den andra föräldern ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. Föräldrar föreslås även få rätt till föräldrapenning vid inskolning även när föräldern inte har barnet i sin vård.

För tillfällig föräldrapenning föreslås att anmälningskravet slopas. Föräldrar ska ges rätt till tillfällig föräldrapenning vid föräldrarnas gemensamma deltagande i kurs för att lära sig vårda barnet.

För barnbidraget föreslås att anmälningsskyldigheten slopas för ett barn som upphört att bo växelvis. Kravet på anmälan för flerbarnstillägg slopas också i flera olika situationer.

Inom bostadsbidraget föreslås en tidigareläggning av avstämningen av bidragsgrundande inkomster. För att förenkla regelverket ska även en bestämmelse om bostadsbidrag som anger hur stor del av studiebidrag eller studiestartsstöd som ska räknas med vid beräkning av bidragsgrundande inkomst, som nu finns i en särskild lag, föras in i socialförsäkringsbalken.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

    Regeringen föreslår ändringar i föräldraförsäkringen, barnbidraget och bostadsbidraget. Förslagen innebär bland annat att den förälder som inte är gravid ska få föräldrapenning för att följa med till mödravården.