Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Översyn av grundskyddet för pensionärer – Inriktning för ett nytt grundskydd Ds 2018:8

Publicerad

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har tagit initiativ till en utredning för att göra en översyn av grundskyddet för pensionärer. Uppdraget omfattar garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Ladda ner:

Reformer avseende garantipensionen

Utredningens förslag:
• Garantipensionen ska höjas för både gifta och ogifta. Avräkning ska ske mot allmän pension på samma sätt som görs idag.
• Ett tilläggsbelopp i garantipensionen ska införas med ett högre belopp för ogifta än för gifta. Tilläggsbeloppet ska avräknas mot tjänstepension och nettokapitalinkomster med 48 procent.
• Nivån på garantipensionen ska justeras utifrån uttagsålder om uttaget görs senare än vid åldern för tidigast uttag av garantipension. Idag är denna ålder 65 år. När riktålder för uttag av pension införs utgår man istället från individens riktålder vid justering av garantipensionen vid senare uttag. Vid ett senare uttag ska den löpande utbetalningen räknas upp i relation till den försäkrades förväntade genomsnittliga återstående livslängd (delningstalet) samt i relation till arvsvinster.

Reformer avseende bostadstillägg för ålderspensionärer

Utredningens förslag:
• Bostadskostnadstaket i bostadstillägget ska höjas till 7 000 kronor per månad.
• Ersättningsgraden för bostadskostnaden i bostadstillägget ska vara 100 procent upp till 3 000 kronor, 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor, och 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor.
• Konsumtionsstödet i bostadstillägget ska avskaffas.
• Vid beräkning av bostadstillägg ska tjänstepension, privat pension, arbetsinkomster, etableringsersättning och studiemedel tas upp med 100 procent i reduceringsinkomsten.
• Avräkning av bostadstillägg mot en reduceringsinkomst som överstiger ett prisbasbelopp ska höjas till 62 procent.
• Vid höjning av garantipensionen ska fribeloppet i bostadstillägget höjas till samma nivå som garantipensionen.
• Skälig bostadskostnad i det särskilda bostadstillägget ska höjas till 7 000 kronor per månad.

Reformer avseende äldreförsörjningsstöd

Utredningens förslag:
• Ett fribelopp för arbetsinkomster ska införas för personer med äldreförsörjningsstöd. Fribeloppet ska uppgå till 24 000 kr per år.
• Skälig bostadskostnad ska höjas till 7 000 kronor per månad.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Förbättrat grundskydd för pensionärer

    I denna proposition föreslås en förbättring av grundskyddet för pensionärer. Förslagen förbättrar den ekonomiska standarden för cirka 830 000 pensionärer samtidigt som principen om att det ska löna sig att ha arbetat värnas.