Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

EU:s framtida jordbrukspolitik Ds 2018:10

Publicerad

Denna departementspromemoria har tagits fram inom regeringskansliet och utgör ett underlag med förslag för en önskvärd förändring av den gemensamma jordbrukspolitiken till år 2030.

Ladda ner:

Sveriges grundläggande linje om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, GJP, anges i avsnitt 3.1 och är grunden för förslaget. GJP har genomgått omfattande reformer sedan Sverige blev medlem i EU samtidigt som omvärlden har förändrats.

Politiken har i huvudsak reformerats i den riktning som Sverige önskat. Ytterligare reformsteg behöver dock tas. Analyser visar att den nuvarande politiken har stor betydelse för jordbrukets livskraft i många delar av unionen, för uppfyllande av många miljökvalitetsmål och för landsbygdernas utveckling i Sverige och i EU.

Analyser visar samtidigt att stödens effektivitet och uppföljningen av politiken behöver förbättras. De nuvarande stöden är kostsamma och kan i vissa fall motverka en nödvändig produktivitetsutveckling. Dessa brister bör hanteras samtidigt som politiken som helhet moderniseras. Möjligheten att utveckla och förbättra politiken bör tas tillvara samtidigt som man beaktar behovet av enkla regler och förutsägbarhet för företagen.

En viktig faktor för att få gehör för svenska prioriteringar i kommande reformer av GJP är att Sverige har en tydlig inriktning och även konkreta förslag på hur politiken bör förändras och vara utformad såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv. Samtidigt krävs det att Sverige kan visa flexibilitet och pragmatism när förutsättningarna ändras genom förändringar i omvärlden eller i relation till övriga medlemsländers uppfattningar.

En övergripande prioritering på såväl lång som kort sikt bör vara att göra förändringar av politiken som innebär reell förenkling för företagen.

Promemorians bedömning är att ett genomförande av förslaget till utformning av GJP 2030, såsom det beskrivs i detta kapitel, bidrar till en mer verkningsfull, effektiv och ändamålsenlig politik. Den ökade effektiviteten i politiken ger även möjlighet att på sikt nå målen med politiken samtidigt som regeringens övergripande ambition om väsentligt minskade utgifter för GJP kan uppnås.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • EU:s framtida jordbrukspolitik

    Denna departementspromemoria har tagits fram inom regeringskansliet och utgör ett underlag med förslag för en önskvärd förändring av den gemensamma jordbrukspolitiken till år 2030.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition