Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården Ds 2018:21

Publicerad

Promemorian innehåller förslag som ska stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården samt bidra till en mer effektiv prövning av behörighetsärenden.

Ladda ner:

I promemorian

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd obunden av yrkanden i anmälan

I promemorian föreslås att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ges möjlighet att utifrån de omständigheter som anförs i ärendet besluta om en lämplig åtgärd utan att nämnden är bunden av vad som har yrkats i anmälan till nämnden.

Prövotid åtföljs av prövotidsplan

I promemorian föreslås även att en prövotid alltid ska åtföljas av en prövotidsplan samt att prövotiden ska kunna vara kortare än tre år.

I promemorian föreslås att det vid beslut om ny legitimation eller annan behörighet efter återkallelse ska finnas en möjlighet att kombinera ett sådant beslut med prövotid om det finns anledning att befara att den sökande saknar tillräckliga medicinska kunskaper eller i övrigt inte är lämplig.

Tydligare krav vid ansökan om behörighet att föreskriva vissa läkemedel

Slutligen föreslås att bestämmelsen som reglerar kraven vid en ansökan om att erhålla ny behörighet att förskriva vissa läkemedel med mera ska förtydligas.

Behov av övre åldersgräns för legitimation

I promemorian tas bland annat även upp om det finns ett behov av en övre åldersgräns för att få inneha legitimation inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition