Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning ID-nummer: Ds 2018:24

Ansvarig: Utrikesdepartementet

I promemorian, som har tagits fram inom Utrikesdepartementet, föreslås bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/302 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden.

Ladda ner: