Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer Ds 2018:25

Publicerad

Promemorian innehåller förslag om att införa en förordning om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning.

Ladda ner:

Förordningen föreslås bygga på lagen om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.

Genom förordningen görs screening för livmoderhalscancer, utförd med gynekologisk cellprovtagning, avgiftsfri inom samtliga landsting.

I promemorian föreslås även att Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen, med vilka intervall screeningen ska erbjudas samt de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

Syftet med förslagen är att öka deltagandet i gynekologiska cellprovtagningar för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer. Ingen kvinna ska behöva avstå från screening för livmoderhalscancer av ekonomiska skäl.

Förslagen har aviserats i budgetpropositionen för 2018.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition