Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster Fi2018/02928/SFÖ

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen har som målsättning att öka effektiviteten och minska admi-nistrationskostnaderna i statsförvaltningen. Enligt förordningen om statliga myndigheters användning av Statens service-centers tjänster är ett stort antal myndigheter skyldiga att använda sig av Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. I budgetpropositionen för 2018 uttalade regeringen att förordningsregleringen av myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster som utgångspunkt ska fortsätta (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2 avsnitt 5.5).

I promemorian föreslås att de statliga myndigheternas elektroniska be-ställnings- och fakturahantering ska samordnas genom att det blir obligatoriskt för 18 myndigheter under regeringen att ansluta sig till de tjänster av detta slag som tillhandahålls av Statens servicecenter. Vidare föreslås att det blir obligatoriskt för ytterligare 15 myndigheter att vara anslutna till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. De nya kraven, som införs genom ändringar i förordningen om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster, ska börja gälla stegvis.

Ändringarna i förordningen om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition