Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2018/03888/S1

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås – i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 12 december 2018 (prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, reservation 5 under punkt 2, rskr. 2018/19:62) – att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition