Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning Fi2019/00362/S3

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås ändringar i skatteförfarandelagen, SFL, för att svenska bestämmelser om anstånd i samband med utflyttningsbeskattning ska leva upp till de krav som följer av artikel 5 i EU-rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (direktivet mot skatteundandraganden). Även vissa andra ändringar föreslås.