Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet

Publicerad

I promemorian föreslås en ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1448) om ändring i ellagen (1997:857). Genom ändringen förtydligas att ett nätföretag inte kan tillgodoräknas flera perioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om avvikelser från intäktsramen tillämpas för första gången efter utgången av tillsynsperioden 2016–2019. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet

    I promemorian föreslås en ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1448) om ändring i ellagen (1997:857). Genom ändringen förtydligas att ett nätföretag inte kan tillgodoräknas flera perioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om avvikelser från intäktsramen tillämpas för första gången efter utgången av tillsynsperioden 2016–2019. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)