Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism Fi2019/02449/B

Publicerad

Ladda ner:

Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i det s.k. fjärde penningtvättsdirektivet fullt ut har genomförts i svensk rätt. I promemorian görs därför vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Det föreslås i huvudsak att

  • definitionen av viktig offentlig funktion i penningtvättslagen ska utökas och utöver parlamentsledamöter, omfatta ledamöter av liknande lagstiftande organ i en stat, och direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster i en internationell organisation.
  • det i penningtvättslagen ska förtydligas att vissa kundkännedomsåtgärder ska vidtas när en livförsäkring eller annan investeringsrelaterad försäkring helt eller delvis överlåts till tredje part,
  • det i penningtvättsförordningen ska förtydligas att Finanspolissektionen vid Polismyndigheten ska göra analyser av penningtvätt och finansiering av terrorism och sprida dessa till tillsynsmyndigheterna samt att tillsynsmyndigheterna ska ge återkoppling som rör analyserna,
  • det i penningtvättförordningen ska förtydligas att Finanspolissektionen ska samarbeta och utbyta information med andra finansunderrättelseenheter, och
  • det i penningtvättsförordningen ska förtydligas att en myndighet –
    samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inom Polismyndigheten – på grundval av de uppgifter som lämnas av de myndigheter som deltar i samordningsfunktionen ska sammanställa, offentliggöra och ge in viss statistik till Europeiska kommissionen.

I syfte att skapa och sprida kunskap och medvetenhet om penningtvätt och finansiering av terrorism bland verksamhetsutövarna, föreslås dessutom i promemorian att det i penningtvättslagen ska förtydligas att Finanspolissektionen så långt det är möjligt ska ge återkoppling till en verksamhetsutövare som har gjort en rapport om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.


Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.