Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Ändringar av järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning och upplåtelse av järnväg I2019/01902/TP

Publicerad

I 6 kap. järnvägsförordningen (2004:526) finns regler om vad som gäller när järnväg ska läggas ner. Reglerna flyttades över till järnvägsförordningen från förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, men har ännu äldre ursprung. De tillkom i en tid då stora delar av den svenska järnvägen lades ner och syftade till att i viss utsträckning sakta ner och skapa tid för eftertanke i processen. Nu är situationen en annan.

Ladda ner:

Järnvägen är under utveckling och det görs investeringar. I vissa fall krävs också anpassningar till övrig samhällsplanering genom att t.ex. järnvägsspår flyttas för att göra plats för bostäder. Trafikverket har vid ett flertal tillfällen påtalat att regelverket leder till osäkerhet om vad som gäller i dessa fall. Är det t.ex. att betrakta
som en nedläggning av en del av järnvägsnätet när ett järnvägsspår eller terminal läggs ner för att flyttas och ersättas av ett annat spår eller terminal?

Vidare är det strikt reglerat under vilka förutsättningar det är möjligt att
upplåta en del av järnvägsnätet, samtidigt som möjligheter till överlåtelse av del av järnvägsnätet inte omnämns alls. Fråga har uppkommit hur detta bör tolkas i förhållande till de allmänna bestämmelserna för fastighetsförvaltande myndigheter i förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. och förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

Trafikverket inkom 2010 till Näringsdepartementet med ett förslag till
regelförändringar för upplåtelse och överlåtelse av mark i järnvägsanläggningar (N2010/6632/TIF). Som skäl för förslaget angavs att bestämmelserna i järnvägsförordningen omöjliggör en snabb hantering av ägoförändringar. År 2012 överlämnade Trafikverket ett reviderat förslag till regelförändringar. År 2018 aktualiserades frågan på nytt genom att Trafikverket hemställde om undantag från bestämmelserna i järnvägsförordningen vid byggande av Mälarbanan. Regeringen biföll hemställan (N2018/02358/TIF). Kvarstår gör dock frågan om ändringar i järnvägsförordningen.

Laddar...