Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format Fi2019/03159/V

Publicerad

Ladda ner:

Enligt en bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden som ännu inte har trätt i kraft ska svenska emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Kraven ska enligt en övergångsbestämmelse tillämpas på års- och koncernredovisningar som ska offentliggöras närmast efter den 31 december 2019.

I promemorian föreslås en ändring i övergångsbestämmelsen som innebär att kravet i stället ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. Förslaget innebär att kravet ska börja tillämpas vid samma tidpunkt som de tekniska standarder i vilka kravet specificeras ska börja tillämpas (kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat).