Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden Fi2019/03768/B

Publicerad

Ladda ner:

Inlåningsverksamhet – dvs. mottagande av återbetalningspliktiga medel från allmänheten – kan i huvudsak drivas av kreditinstitut (banker och kreditmarknadsföretag) och inlåningsföretag. På kreditinstitut ställs höga krav på eget kapital och organisation och instituten står under löpande tillsyn av Finansinspektionen. Motsvarande gäller inte för inlåningsföretag. Det innebär att insättare – t.ex. konsumenter – kan välja mellan att göra sina insättningar i kreditinstitut och inlåningsföretag. Till skillnad från insättningar i kreditinstitut omfattas insättningar i inlåningsföretag inte av insättningsgarantin. Bestämmelserna om inlåningsföretag finns i lagen om inlåningsverksamhet. För att stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden bör inlåningsföretag inte få driva inlåningsverksamhet. Av det skälet föreslås att lagen om inlåningsverksamhet ska upphävas.

Vissa ekonomiska föreningar kan driva finansieringsrörelse utan till-stånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (2 kap. 3 § första stycket 7 och andra stycket). För att verksamheten ska kunna drivas under kontrollerade former ska ett sådant företag registrera sin inlåningsverksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet. Som en följd av förslaget att den lagen ska upphävas föreslås att undantaget från till-ståndsplikt för finansieringsrörelse för vissa ekonomiska föreningar ska tas bort.

Ekonomiska föreningar som den 1 juli 2019 var registrerade hos Finansinspektionen ska få fortsätta att driva sin verksamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast
den 12 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut