Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser

Publicerad

I promemorian redovisar utredningen En utvecklad organisation för lokal statlig service förslag på lämpliga orter för de servicekontor som regeringen avsatte medel för i budgeten för 2020.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att det i första hand bör inrättas åtta nya servicekontor under år 2020. Det handlar om de fyra som redan beslutats för Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele, samt ytterligare fyra i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn.

Uppdraget att utreda hur de statliga servicekontoren ska utvecklas gavs till landshövdingen Sven-Erik Österberg i december 2019. Uppdraget består av två delar, varav denna promemoria är den första delen. Den andra delen ska redovisas den 16 november 2020 och handlar bland annat om möjligheten att samla ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Statens servicecenter samt ytterligare förslag på orter där servicekontor kan lokaliseras.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 25 maj 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition