Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp Fi2020/02530/S1

Publicerad

Ladda ner:

Den som avyttrar en privatbostad med vinst och förvärvar en ny bostad
kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av kapitalvinsten. Ett uppskovsbelopp uppstår när den skattskyldige i samband med att kapitalvinsten redovisas gör ett avdrag för uppskovsbelopp. Den som har ett uppskovsbelopp betalar ränta för den latenta skattekredit som uppskovsbeloppet innefattar. Räntebeläggningen sker lagtekniskt genom att den som har ett uppskovsbelopp tar upp en särskild schablonintäkt i inkomstslaget kapital.

I promemorian föreslås att den som har ett uppskovsbelopp inte längre
ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Ändringen ska gälla både för obegränsat och begränsat skattskyldiga.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 7
augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Budgetförslag

Proposition