Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen Fi2020/03071/SPN

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. Stödet får ges för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter i hela landet.

Ladda ner:

Syftet med stödet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsosam riktning samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

Den stödberättigade kretsen är kommuner eller andra fastighetsägare och även andra aktörer som har fått tillstånd från kommunen eller
fastighetsägaren. Det föreslås att stöd endast får ges för åtgärder på platser som är allmänt tillgängliga utan krav på någon särskild motprestation, att stöd inte får ges för en åtgärd med en totalkostnad som är mindre än 500 000 kronor, och att det ska vara fråga om nya åtgärder av frivilligt slag.

Boverket ska enligt förslaget administrera och besluta om stöd.

Förordningen föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen

    I promemorian lämnas förslag till en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. Stödet får ges för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter i hela landet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition