Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler Fi2020/05159

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning. Det anges även vissa avgränsningar avseende en sådan förändring. Slutligen ställs vissa frågor till remissinstanserna att besvara. Den beskrivna förändringen är i nuläget inte något förslag från Finansdepartementet. Syftet med promemorian är att ersätta en s.k. hearing och att ge departementet ett så brett beslutsunderlag som möjligt genom att i ett tidigt skede få in synpunkter från berörda parter kring den möjliga förändringen.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 mars 2021.

Vid frågor om innehållet i promemorian, kontakta Johan Westlund.

Kontakt

Johan Westlund
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 11 13
e-post till Johan Westlund, via registrator

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...