Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Kompletterande bestämmelser om kör- och vilotider

Publicerad

I promemorian, som har utarbetats inom Infrastrukturdepartementet, lämnas förslag till ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. Ändringarna kompletterar förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, som ändrats genom förordning (EU) 2020/1054.

Ladda ner:

De bestämmelser som föreslås avser framför allt ansvar för förare och transportföretag vid överträdelser av de nya regler om kör- och vilotider som införts på EU-nivå. Vidare föreslås att det ska bli möjligt att påföra utländska transportföretag sanktionsavgifter vid överträdelser genom att det införs bestämmelser om att polisman och bilinspektör ska besluta om förskott för sådana avgifter vid en vägkontroll.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser om kör- och vilotider

    I promemorian, som har utarbetats inom Infrastrukturdepartementet, lämnas förslag till ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. Ändringarna kompletterar förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, som ändrats genom förordning (EU) 2020/1054.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition