Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete Fi2021/00798

Publicerad

I promemorian föreslås en ändring av den tillfälliga lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall.

Ladda ner:

Ändringen innebär att den förstärkning av stödet som gäller under perioden januari–mars 2021 förlängs med en månad till och med den 30 april 2021. En arbetstagares arbetstidsminskning får därmed uppgå till 80 procent under april 2021 och staten kommer under samma period stå för 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 29 mars 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition