Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Krav på mätning i en anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt nät i förordningen om ursprungsgarantier för el

Publicerad

I promemorian finns ändrade krav för mätning och rapportering av el för utfärdande av ursprungsgarantier. Det föreslås att det införs krav på att mätning av el ska ske i en anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt nät i stället för före anslutningspunkten till ett sådant nät. Ändringarna föreslås för att ursprungsgarantier från Sverige ska kunna accepteras internationellt.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition