Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen S2021/01524

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ändras. Nya begränsningar tillkommer för sådant som nu inte omfattas. Museer och konsthallar ska omfattas av liknande krav som gäller för platser för fritidsverksamhet. Nya krav införs för nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande. Folkhälsomyndigheten föreslås få meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder. Kommuner får meddela förbud mot att vistas i park, badplats eller liknande, om det finns risk för trängsel.

Ladda ner:

Förslaget omfattar bland annat:

 • förtydliganden vad gäller badanläggningar samt lokaler för borgerliga begravningsceremonier
 • nya regler om att den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska vidta olika smittskyddsåtgärder
 • möjlighet för Folkhälsomyndigheten att meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder
 • nya begränsningar om maximalt antal tillåtna deltagare där det tas hänsyn till om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus, inomhus med sittande publik eller utomhus
 • bestämmelse om antal tillåtna idrottsutövare vid motionslopp och idrottstävlingar.
 • att bemyndigandet att meddela föreskrifter om att i ett län sänka antalet tillåtna deltagare flyttas från länsstyrelsen till Folkhälsomyndigheten.
 • att bestämmelserna om högsta tillåtna antal deltagare justeras efter det epidemiologiska läget och tas bort så snart de inte längre är nödvändiga.
 • att marknader och tivolin inte omfattas av förordningens bestämmelser om begränsning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utan regleras särskilt.

Tid för när ändringarna börjar gälla

Ändringarna som innebär nya begränsningar för vissa verksamheter, bemyndigandet till kommunerna att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats, samt förtydligandena vad gäller badanläggningar och borgerliga begravningsceremonier föreslås träda i kraft den 11 mars 2021.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet.

Ändringarna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar föreslås träda i kraft så snart smittläget tillåter det.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen

  Socialdepartementet föreslår att förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ändras. Nya begränsningar tillkommer för sådant som nu inte omfattas. Museer och konsthallar ska omfattas av liknande krav som gäller för platser för fritidsverksamhet. Nya krav införs för nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande. Folkhälsomyndigheten föreslås få meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder. Kommuner får meddela förbud mot att vistas i park, badplats eller liknande, om det finns risk för trängsel.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition