Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Pm Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring S2021/01368

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att det införs en möjlighet för regeringen att besluta ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Förslaget har sin grund i den nya regleringen av läkarnas specialiseringstjänstgöring som träder i kraft den 1 juli 2021.

Ladda ner:

Socialdepartementet föreslår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer under en övergångsperiod får meddela föreskrifter om den praktiska tjänstgöringen för läkare.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Förslaget om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer under över-gångsperioden ska få meddela föreskrifter om den praktiska tjänstgöringen för läkare föreslås tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Pm Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

    Socialdepartementet föreslår att det införs en möjlighet för regeringen att besluta ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Förslaget har sin grund i den nya regleringen av läkarnas specialiseringstjänstgöring som träder i kraft den 1 juli 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

    Regeringen föreslår två nya bemyndiganden i 4 kap. patientsäkerhetslagen. Det ena ger regeringen möjlighet att besluta om att ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Det andra ger regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att meddela föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare.

Proposition (1 st)

  • Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

    Regeringen föreslår två nya bemyndiganden i patientsäkerhetslagen. Det ena ger regeringen möjlighet att besluta om att ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Det andra ger regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att meddela föreskrifter om den praktiska tjänstgöringen för läkare.

Riksdagsbeslut