Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av covid-19 S2021/02767

Publicerad

Socialdepartementet föreslår ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget som omfattar barnfamiljer med låga inkomster.

Ladda ner:

Socialdepartementet föreslår att tilläggsbidraget lämnas som ett separat bidrag utanför beräkningen av det ordinära bostadsbidraget. Bidraget beräknas inte utifrån bidragsgrundande inkomst. Det betalas ut löpande med ett belopp som bestäms av en beräkningsfaktor om 25 procent av storleken på det ordinarie preliminära bostadsbidraget.

Bidraget ingår heller inte som en del av beräkningen för det ordinarie slutliga bostadsbidraget.

Tilläggsbidraget föreslås lämnas till den som tar emot särskilt bidrag för hemmavarande barn, särskilt bidrag för barn som bor växelvis eller umgängesbidrag.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Socialdepartementet bedömer att stödet bör lämnas från den 1 juli till den 31 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...