Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Fi2021/02871

Publicerad

I promemorian föreslås att skatten sänks ytterligare för inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning.

Ladda ner:

Syftet är att ta bort skillnaden i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster. Innebörden av förslaget är att den befintliga skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning förstärks. Personer med sjukersättning och aktivitetsersättning beräknas därmed få en skattesänkning på i genomsnitt ca 10 000 kronor per år.

Förslaget medför ändringar i 67 kap. 9 c § inkomstskattelagen (1999:1229).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 24 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition