Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En paneuropeisk privat pensionsprodukt Fi2021/03722

Publicerad

Ladda ner:

EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) antogs den 20 juni 2019. Förordningen trädde i kraft den 14 augusti 2019 och ska tillämpas fr.o.m. den 22 mars 2022.

Genom förordningen fastställs enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution och tillsyn när det gäller privata pensionsprodukter som distribueras inom Europeiska unionen under beteckningen paneuropeisk privat pensionsprodukt eller PEPP-produkt. Med PEPP-produkt avses en individuell pensionsprodukt som inte är tjänstepensionsbaserad och som en PEPP-sparare frivilligt tecknar sig för i pensionssyfte. Produkten ska möjliggöra en långsiktig ackumulering av kapital med det uttryckliga syftet
att tillhandahålla inkomst vid pensionering och med begränsade möjligheter till förtida uttag. Förordningen innehåller bestämmelser om vad som ska gälla för en PEPP-produkt.

Förordningen behöver kompletteras med nationella bestämmelser, bl.a.
om villkor för in- och utbetalningar och om Finansinspektionens tillsyn
och ingripandemöjligheter. I promemorian lämnas förslag till sådana
bestämmelser. Det lämnas även förslag till hur ett sparande i en PEPP-produkt ska beskattas. De nya bestämmelserna föreslås ingå i en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). Därutöver föreslås ändringar i flera lagar främst på familjerättens och skatterättens områden samt på finansmarknadsområdet.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli
2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En paneuropeisk privat pensionsprodukt

    Europaparlamentet och rådet antog den 20 juni 2019 förordningen (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt. Genom PEPP-förordningen införs en ny sparform, sparande i en PEPP-produkt. Det är en produkt för frivilligt privat pensionssparande som är standardiserad inom EU. För att PEPP-förordningen ska kunna tillämpas krävs det vissa kompletterande nationella lagstiftningsåtgärder.