Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel

Publicerad

Rena och höginblandade biodrivmedel är befriade från koldioxid- och energiskatt under 2022, i enlighet med ett statsstödsgodkännande från Europeiska kommissionen. Det är i dagsläget oklart om ytterligare förlängningar av statsstödsgodkännandet kommer att kunna medges. I promemorian föreslås därför att befrielsen från energiskatt och koldioxidskatt för flytande rena och höginblandade biodrivmedel ska slopas. Sådana drivmedel ska i stället omfattas av reduktionsplikten, dvs. en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från drivmedel i ett livscykelperspektiv.

Ladda ner:

Det införs nya reduktionsnivåer för alkoholdrivmedel (t.ex. E85) och drivmedel som klassificeras som andra fossilfria drivmedel (t.ex. ren fame). Möjligheten för en reduktionspliktig aktör att uppfylla reduktionsplikten med egna eller förvärvade överskott av utsläppsminskningar utökas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel

    Rena och höginblandade biodrivmedel är befriade från koldioxid- och energiskatt under 2022, i enlighet med ett statsstödsgodkännande från Europeiska kommissionen. Det är i dagsläget oklart om ytterligare förlängningar av statsstödsgodkännandet kommer att kunna medges. I promemorian föreslås därför att befrielsen från energiskatt och koldioxidskatt för flytande rena och höginblandade biodrivmedel ska slopas. Sådana drivmedel ska i stället omfattas av reduktionsplikten, dvs. en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från drivmedel i ett livscykelperspektiv.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition