Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Promemoria Författningsändringar inom området social trygghet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur den Europeiska unionen

Publicerad

Regeringskansliet föreslår författningsändringar i nationell lagstiftning med anledning av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och det nya handels- och samarbetsavtalet1 med det tillhörande protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Ladda ner:

Förslagen innebär inte några merkostnader för statens budget eller för de myndigheter som berörs. Förslagen bedöms vara förenliga med Sveriges internationella åtaganden och EU-rätten.

De föreslagna bestämmelserna om att peka ut ansvarig region för att tillhandahålla hälso- och sjukvård och regleringen av kostnadsansvaret för sådan vård för personer som omfattas av protokollet innebär att regionernas självstyrelse inskränks. Detsamma gäller för den föreslagna bestämmelsen om vilken region som ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar för personer som omfattas av handels- och samarbetsavtalet. Inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen bedöms inte gå utöver vad som är nödvändigt.

De föreslagna författningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition