Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel Fi2022/01024

Publicerad

Ladda ner:

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under det senaste året, främst på grund av att oljepriset har stigit kraftigt, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. De höga drivmedelspriserna får konsekvenser för hushåll och företag som är beroende av transporter. I promemorian föreslås därför att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas med 1 krona och 5 öre per liter under perioden den 1 maj–30 september 2022.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 maj 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 april 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition