Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden Fi2022/02993

Publicerad

Ladda ner:

I EU:s krishanteringsregelverk finns regler om hantering av finansiella företag i kris. För att kapital och skulder i företag ska kunna skrivas ned eller konverteras i en kris, ska företagen uppfylla ett krav på kapitalbas och kvalificerade skulder. Riksgäldskontoret är resolutionsmyndighet i Sverige, vilket bl.a. innebär att myndigheten, i gränsöverskridande fall, ska fatta ett gemensamt beslut tillsammans med utländska resolutions-myndigheter. I EU:s krishanteringsregelverk har det förtydligats hur företag som ingår i ett globalt systemviktigt institut (G-SII-enheter) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som skulle ha varit resolutionsenheter om de hade varit etablerade inom EES ska ingå i beräkningen av det gemensamt beslutade kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder. I promemorian förslås att ändringarna i EU:s krishanteringsregelverk ska genomföras i svensk rätt.

I EU:s kapitaltäckningsregelverk finns regler om kapitalkrav för finansiella företag. Europeiska bankmyndigheten har ifrågasatt om svensk rätt står i överensstämmelse med unionsrätten och i promemorian föreslås därför att det ska förtydligas att de aktiebolagsrättsliga bestämmelserna om vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet inte gäller för kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut eller sådana holdingföretag som på grupp- eller undergruppsnivå ska uppfylla kapitalkraven enligt EU:s kapitaltäckningsregelverk.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 november 2023.